عروسک تیفانی عروس که یک صبحانه تند کانال گیفهای سکسی و تیز برای صبحانه تهیه می کند

02:37
1995

تیفانی فقط از خواب بیدار شد ، اما او در حال حاضر برای چیزی خوشمزه گرسنه است. و هنگامی که او از پنجره بیرون می زند ، متوجه باغبان ، آدم مهربانی که می داند چگونه بذر خود کانال گیفهای سکسی را شخم بزند ، می داند چه می خواهد