در حالی که من تمرینات یوگا را JOI انجام می دهم می توانید تکان کانال گیف سوپر بخورید

06:10
697

ببین ، من فقط با شما صادقانه خواهم کانال گیف سوپر بود - من امروز خیلی کار نکرده ام ، زیرا پولس از درب بعدی شارون را لعنتی کرده است و آنها پرده ها را برای دیدن ما باز گذاشته اند!