قبل از تقدیر دوش لزومان سبزه کانال گیف سوپر ورونیکا لعنتی سخت گرفت

03:18
653

به همین دلیل داشتن کادهای هوتی مانند ورونیکا به همین دلیل این کار را انجام می دهیم. او مشتاق کانال گیف سوپر انجام هر کاری بود تا بتواند آن خروس را به اندازه کافی خوب کند تا از روی صورتش شلیک کند!