جیدن مجموعه هواپیمایی را سقوط کرد کانال گیفسکسی

08:00
756

جیدن مجموعه هواپیمایی را سقوط کانال گیفسکسی کرد